Připravili jsme pro Vás nové výhodné balíčky. Jejich nabídka je omezená.

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

společnosti Plaváček - Mgr. Blanka Kolářová Sudíková, se sídlem Sulkovec 5, 592 65 pošta Rovečné, IČO: 456 48 131, DIČ: CZ6760291593, vedené u Finančního úřadu pro kraj Vysočina, úřední pracoviště Žďár nad Sázavou, Strojírenská 28, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, tel.: 566 652 311 pro výrobu, obchod a služby (dále jen „Prodávající“).

 

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

 

Zákazníkem internetového obchodu shop.plavacek-deti.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „Kupující“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující – podnikatel“). Kupující – spotřebitel a Kupující – podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

 

 1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

 

 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

 

 • věc vyhovuje požadavkům dle právních předpisů.

 

 1. PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ

 

 • Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

 

 • Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

 

 • Pokud Kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by sjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu.

 

 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

 • Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno odstoupení od smlouvy Kupujícím, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

 • V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

 

 1. ZÁRUKA

 

 • Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době 24 měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu 6 měsíců od převzetí Kupujícím, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak.

 

 • Pro Kupujícího - podnikatele činí záruční doba 12 měsíců.

 

 • Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

 

 1. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY ZBOŽÍ

 

 • Poškození při přepravě

 

 • Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a případně kompletnost jeho příslušenství.

 

 

 1. REKLAMACE – POSTUP

 

 • Kupující informuje prodávajícího e-mailem na shop@plavacek-deti.cz. Reklamaci Zboží může Kupující uplatnit tak, že reklamované zboží zašle poštou či přepravní službou na adresu prodávajícího viz níže.

 

Expediční sklad – Plaváček

Dvořákova 781

572 01 Polička

 

 • Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě provozovaným prodávajícím.

 

 • K reklamovanému Zboží přiloží řádně vyplněný reklamační formulář, který je ke stažení

 

 • Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

 

 • Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

 

 • Kupující by měl ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

 

 1. KDY NELZE REKLAMACI UPLATNIT

 

 • Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla mechanickým poškozením Zboží, prokazatelně nesprávným užíváním, užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání, prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

 

 • Dále nelze vracet použité kosmetické přípravky bez zjevné závady, zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu.

 

 • Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

 

 • Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

 

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

 • Kupujícímu – spotřebiteli bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ.

 

 • Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu – podnikateli.

 

 • Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat e-mailem nebo na telefonní lince prodávajícího.

 

 • Při uplatnění reklamace obdrží Kupující e-mailem písemné potvrzení, které mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. V potvrzení jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, kdy prodávající reklamovaný produkt převzal, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace prodávající navrhuje.

 

 • Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

 

 

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2021. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Zpět do obchodu